Регіональна програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки

Правові основи сучасних Збройних Сил України

Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.
Конституція України, Закони “Про Збройні Сили України” , “ Про військовий обов'язок і військову службу та інші нормативно-правові акти здійснюють правове регулювання сучасних Збройних Сил України. Так, наприклад, Закон “Про Збройні Сили України” визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.
Отже, правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон «Про військовий обов'язок і військову службу», Закон України "Про оборону України", статути Збройних Сил України, інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, що регулюють відносини в оборонній сфері.
В Україні за роки незалежності в основному сформовано правову базу, яка визначає права та повноваження парламенту та державних інститутів у здійсненні контролю та регулюванні діяльності Збройних Сил, інших військових формувань.
Парламент не здійснює безпосереднього керівництва збройними формуваннями, але "має у своєму розпорядженні достатньо широкий та відносно самодостатній арсенал механізмів впливу", серед яких найбільш вагомий - розгляд та утвердження оборонного бюджету, а також ухвалення відповідних законів та програм, утвердження структури, чисельності та функцій Збройних Сил, прийняття рішень щодо війни та миру тощо. для того, щоб система громадського контролю над Збройними Силами в Україні відповідала стандартам цивілізованих країн, необхідно залучити громадських експертів, компетентних в оборонних питаннях, пресу та академічні інститути до формування дієвої системи громадського контролю, розробити та ухвалити низку нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення ефективного громадського контролю у сфері оборони та безпеки.
Серед першочергових завдань можна назвати введення ключових громадянських посад у силових відомствах, чіткий розподіл повноважень між парламентом, Президентом, урядом, Міністром фінансів та Міністром оборони у сфері оборони та громадського контролю, розвиток функціональної системи оборонного фінансування, розширення прав парламенту та комітету ВР щодо питань національної безпеки та оборони, посилення їх конкретної участі у підготовці оборонного бюджету, створення інституту Уповноваженого зі справ військових у Верховній Раді.
Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;
верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;
гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;
комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом;
постійної бойової та мобілізаційної готовності;
збереження державної та військової таємниці;
виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання військової дисципліни;
забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;
заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.
З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону, в межах, визначених указами Президента України, що затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.
Органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог Конституції України стосовно того, що Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.
Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до цивільного населення, його майна та навколишнього середовища.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно з законом.
Керівництво Збройними Силами України в межах, передбачених Конституцією України, здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
Безпосереднє керівництво Збройними Силами України у мирний та воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних Сил України.
Головнокомандувачем Збройних Сил України є за посадою Міністр оборони України, якщо він військовослужбовець, а в разі, коли Міністром оборони України призначається цивільна особа, - начальник Генерального штабу Збройних Сил України.
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях.
Військовослужбовцям гарантується одержання за рахунок держави житла, фінансового, речового, продовольчого, медичного (у тому числі санаторно-курортного) та інших видів забезпечення у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України і враховують характер та умови службової діяльності, стимулюють заінтересованість громадян України у військовій службі. Залежно від характеру і умов службової діяльності військовослужбовцям Збройних Сил України можуть встановлюватися затверджені Кабінетом Міністрів України надбавки до видів забезпечення, передбачених цією статтею.
Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони.
Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним, водним та автомобільним транспортом приміського сполучення.
Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, військовослужбовці-жінки та члени їх сімей мають право на пільгове санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України та на медичне обслуговування.
Військовослужбовці строкової служби, курсанти військових навчальних закладів при наявності медичних показань забезпечуються безплатним санаторно-курортним лікуванням.
Особам, звільненим з військової служби, надається перевага у працевлаштуванні на державну службу та отримання освіти за державний рахунок.
Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

Погони та символіка
Вiйськова освiта в Українi
Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадяндля проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу
Вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (далі — ВВНЗта ВНП ВНЗ) приймають на навчання осіб з числа цивільної молоді, а також військовослужбовців строкової служби (військової служби за контрактом), та здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
Випускники ВВНЗ та ВНП ВНЗ отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про вищу освіту та відповідну кваліфікацію.Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.
Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05, 702-17-50.
Здійснює підготовку:
офіцерів для Повітряних Сил та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ — фахівців з автоматизованих систем управління військами та озброєнням, радіоелектронних комплексів та систем озброєння, комплексів та систем бортового обладнання військових літаків, аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, інженерно-авіаційної служби, військових льотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління авіацією;
офіцерів — фахівців з електротехнічних систем та електроспоживання військ, метрологів.
Схема підготовки — курсант.
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
79012, м. Львів-12, вул. Гвардійська, 32.
Тел.: (032) 258-55-89; 238-65-34 (додатковий 3-89).
Здійснює підготовку офіцерів:
командного профілю — для підрозділів танкових, механізованих, аеромобільних військ та військової розвідки і спеціального призначення Сухопутних військ;
командного та інженерного профілів — для підрозділів ракетних військ і артилерії;
інженерного профілю — фахівців з ракетно-артилерійського озброєння, автомобільної техніки військ;
фахівців з організації культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах, тилового забезпечення військ, фізичного виховання і спорту, а також військових диригентів.
Схема підготовки — курсант.
Академія військово-морських сил імені П.С.Нахімова
035, м. Севастополь-35, вул. Дибенка, 1.
Тел.: (0692) 24-52-86, 53-33-31.
Здійснює підготовку офіцерів для Військово-Морських Сил — фахівців з судноводіння, експлуатації суднових енергетичних установок, радіоелектронних комплексів та систем озброєння і техніки, комплексів та систем озброєння Військово-Морських Сил.
Схема підготовки — курсант.
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
03127, м. Київ-127, пр. Глушкова, 2, кор. 8, або
01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64.
Тел.: (044) 521-35-97, 259-04-28.
Здійснює підготовку офіцерів — фахівців з військового перекладу, військової психології, інформаційно-пропагандистського забезпечення, міжнародної інформації, військової журналістики, зв’язків із громадськістю та рекламування військової служби, фінансів, геоінформаційних систем і технологій.
Схема підготовки — курсант.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.
Тел.: (044) 288-86-60, 280-68-65, 454-93-50, 280-48-76.
Факс: (044) 288-93-49.
Здійснює підготовку:
офіцерів-зв’язківців командного та інженерного профілю;
фахівців з автоматизованих систем управління військами і озброєнням, інформаційних управляючих систем та технологій, безпеки та захисту інформації.
Схема підготовки — курсант.
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету
10004, м. Житомир, проспект Миру, 22.
Тел.: (0412) 25-04-91 (додаткові 3-88, 3-98, 3-30).
Здійснює підготовку офіцерів—фахівців:
з радіоелектронних комплексів та систем озброєння і техніки спеціального призначення, а також комплексів, систем та засобів автоматизації управління військами і озброєнням (схема підготовки — курсант);
з будівництва та експлуатації аеродромів, організації військових перевезень на повітряному транспорті, забезпечення авіації матеріально-технічними засобами служби пального для (схема підготовки — студент-курсант).
Факультет військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
61034, м. Харків-34, вул. Полтавський шлях, 192.
Тел.: (057) 372-61-67 (додатковий 2-44).
Здійснює підготовку:
офіцерів — фахівців з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ;
офіцерів-танкістів інженерного профілю.
Схема підготовки — курсант.
Факультет військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
30900, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56.
Тел.: (03849) 3-33-00.
Здійснює підготовку офіцерів командного та інженерного профілю для інженерних військ.
Схема підготовки — курсант.
Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
61023, м. Харків-23, вул. Динамівська, 4, тел.: (057) 704-90-06, або
61024, м. Харків-24, вул. Пушкінська, 77, тел.: (057) 704-92-49.
Здійснює підготовку офіцерів — військових юристів.
Схема підготовки — студент-курсант.
Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного університету нафти і газу
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 72 а
Тел.: (0342) 50-25-06.
Здійснює підготовку офіцерів — фахівців служби пально-мастильних матеріалів.
Схема підготовки — студент-курсант.
Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету
65016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15
Тел.: (0482) 68-91-53.
Здійснює підготовку офіцерів-гідрометеорологів.
Схема підготовки — студент-курсант.
Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України 99999999999999903041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 18-а.
Тел. (044) 527-89-88
Факс (044) 527-89-94
Здійснює підготовку офіцерів з ветеринарної медицини.
9Схема підготовки — студент-курсант.
Академія внутрішніх військ МВС України
Тип навчального закладу: Академія
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
9Вартість навчання на рік (грн.): від 2400 до 8000
Напрями підготовки: Філологія; менеджмент; інженерна механіка; автомобільний транспорт; військове управління
Напрями заочної підготовки: Філологія; менеджмент; Телефон: (057) 732-87-58, 739-26-79
Адреса: 61001, м. Харків, пл. Повстання, 3
Web-сайт: http://avv.gov.ua
e-mail: mail@uvv.kharkov.ukrtel.net
Національний університет цивільного захисту України
Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 4000 до 6500
Напрями підготовки: Психологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; хімічна технологія; цивільний захист; охорона праці; пожежна безпека
Напрями заочної підготовки: Психологія; пожежна безпека
Телефон: (057) 707-34-06, 700-31-71
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
Web-сайт: http://www.apbu.edu.ua
e-mail: pr_komis@apbu.edu.ua, canc@apbu.edu.ua
Харківський національний університет внутрішніх справ
Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 2500 до 7800
Напрями підготовки: Правознавство; соціологія; психологія; фінанси і кредит; облік і аудит; комп'ютерні науки; системи технічного захисту інформаціїНапрями заочної підготовки: Правознавство; соціологія; психологія; фінанси і кредит; облік і аудит; комп'ютерні науки; системи технічного захисту інформації
Телефон: (057) 73-98-300
Адреса: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27
Web-сайт: http://www.univd.edu.ua
e-mail: abit@univd.kharkov.ua
Військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на посадах сержантського та старшинського складу
Військові коледжі сержантського складу (військово-морський коледж старшинського складу) приймають на навчання та здійснюють підготовку військовослужбовців військової служби 2—3 контракту у військовому званні «сержант», «старший сержант» («старшина 1 статті», «головний старшина») за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
Випускникам видається диплом державного зразка та присвоюється відповідна кваліфікація.
Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова
035, м. Севастополь-35, вул. Дибенка, 1.
Тел.: (0692) 24-52-86, 53-33-31.
Здійснює підготовку військових фахівців для Військово-Морських Сил з судноводіння, експлуатації радіотехнічних систем та пристроїв, експлуатації корабельних електроенергетичних установок.
Схема підготовки — курсант.
Військовий коледж сержантського складу Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
79012, м. Львів-12, вул. Гвардійська, 32.
Тел.: (032) 258-55-89; 238-65-34 (додатковий 3-89).
Здійснює підготовку військових фахівців з музичного мистецтва, організації перевезень на автотранспорті, автомобільної техніки військ та ракетно-артилерійського озброєння.
Схема підготовки — курсант.
Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.
Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05, 702-17-50.
Здійснює підготовку військових фахівців з обслуговування авіаційної техніки, експлуатації авіаційного озброєння та обладнання.
Схема підготовки — курсант.
Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
30900, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56.
Тел.: (03849) 3-33-00.
Здійснює підготовку військових фахівців з експлуатації озброєння і техніки інженерних військ, устаткування електростанцій і енергосистем, радіаційного, хімічного та бактеріологічного контролю.
Схема підготовки — курсант.
Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
36012, м. Полтава-12, вул. Зінківська, 44.
Тел.: (053) 253-42-15.
Здійснює підготовку військових фахівців з експлуатації засобів зв’язку та комп’ютерних систем і мереж.
Схема підготовки — курсант.
Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
61034, м. Харків-34, вул. Полтавський шлях, 192.
Тел.: (057) 372-61-67 (додатковий 2-44).
Здійснює підготовку військових фахівців з адміністрування у військових підрозділах.
Схема підготовки — курсант.

Кабінет предмета "Захиста Вітчизни"

/Files/images/IMG_20160205_121051.jpg

/Files/images/IMG_20160205_121123.jpg

/Files/images/IMG_20160205_121225.jpg

/Files/images/IMG_20160205_121243.jpg

/Files/images/IMG_20160205_121502.jpg


/Files/images/IMG_20160205_121518.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 443

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.